I ga le end wordt Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 101 3 directeur Gemeen tewerken zendt een rapport inzake de plaats ge had hebbende slooping van de zonder schriftelijke vergunning opgerichte bouw werken. Besl braa 1 ken poli 1014 P.M.Albarda, te ooesterbarg verzoekt alsnog beantwoording van de door hem bg schreven van 1a uuni j.i. gestelde vragen. Besl' 1 1 geen 1 vige - proti 1 aangi de vi 1015 Directeur van Ge meentewerken vraagt beslissing omtrent de nummering van de huisperceeien van Ruijselaar, ge- j legen aan net 1e Heeserla: ntje Besli Bals" zoodj heer ven 101 6 Bestuur Ver.Oimavi Pred.Hendriklaan 55, Haarlem. verzoekt toestemming tot het houden van een huis- en straatcollecte In a: ti v nen. 1017 N.V.Eeclamebur :au "Remaco" ü-msterdan vraagt vergunning tot plaatsing van een reclamebord aan het perceel van w.Gro- artvan «eed-straat j>6> De Directeur van Gemeentewerken en de Inspecteur van lolitie hebben geen be zwaar tegen het verleenen der vergun ning. 1 De gf verlf I 1018 Uranjevereeniging ilhelminate ooesterberg verzoekt terug te komen op ae beslis sing van B.en inzake het niet-be- schikbaar stellen van de muziektent op 51 augustus a.s. I acire: wazit haar het c der 1 1019 Directeur van het Btaat sboschbeheer te Utrecht. vraagt inlichtingen inzake verlaging van het voor de uitvoering van werkzaam- 1 heden in de bosscnen toegestaan crediet 1 I Besic I over^ 1020 J.den hcllander. Otadhouderslaan 5! boest verzoekt een oplossing in verband met 1 de tot hem gerichte aansonrijving tot verwiydering van een serre welke zonder 1 vergunning achter zijn huisperceel is gebouwd I Den x I I 1. li

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 493