/yu. Wh- 'i/or BESLISSING Afdeelinq A Aanmerkingen en No. Lit S ge- ader ate bouw- an ae i j 1< mmering aar, ge- uden van van een w.Gro- i en de ;ssn be- •ergun- jeslis- it-be- :tent op Laging werkzaafl" i crediev and met ig tot zonder 3el is Besloten wordt aan belanghebbenden de kosten van ai- braak, zooals deze door den directeur van Gemeentewei- u' ken zijn opgegeven, in rekening te brengen, kosten van politietoezicht zullen niet in rekening worden gebracht. besloten wordt auressant te berichten dat in beginsel V geen bezwaren bestaan tegen bebouwing van het onderha- i vige terrein indien door hem en het bestuur van den protestantenbond de hen in eigendom toehenoorende wegen, aangeduid op z^n situatieteekening onder c. en de vereischte breedte worden afgestaan. op Besloten wordt te bepalen dat net perceel van uen heer Balster geacht wordt te liggen aan het 1e Beeserlaantjje zoodat aan de daarnaast gelegen huisperceelen van den heer nu^selaar niet de nummers 1 en p mcLen worden gege ven In afwijking van het advies van uen Inspecteur van poli- ti worut besloten de gevraagae toestemming te verlee- nen. Be gevraagde vergunning wordt tot wederopzeggens toe verleend H ■Hdressante zal woraen medegeueela dat geen termen aan- jd2 wazig worden geacht cm terug te komen op ae beslissing haar meuegedeeld b^ schrijven van 2p Juli j1aangezien het college van oordeel is dat hei telkens verplaatsen der tent niet in ueszelfs belang is. VHCjiy Besloten wordt inliciitingen te verstrekken conform het overgelegd ontwerp schreven. ;t>en directeur van Gemeentewerken zal worden verzoent n£ \p I, te gaan of aisnog bouwvergunning zou kunnen worden ver- l leend indien door belanghebbende daartoe een aanvraag V "bvlrfl- wordt gedaan. b* ja 0^\

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 494