Volg- num- i Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1021 1022 1023 1024 1025 P.G.de Vos, namens de ver. tot bestrü ding der I.B.C. Groene kruis. <-i .A.heijs en T.bij 't Vuur. Minister van Socia le Zaken te 's-Ord* venliage A.P.hilhorstrid van den Raad en EI. A. Vos, chauffeur} nonteur bij G-emeen-j tewerken. verzoekt collecte te mogen houden in den vorm van ^bloempjes" op j1 Aug.19;6j verzoekt straat collecte te mogen houden op 22 Aug. 19J6. verzoeken een onderzoek naar den door Maatschappelijk hulpbetoon uitgekeerden steun aan een gevallen. deelt mede dat hij met de voorgesrelue verlagingen der hui en der woningen van de R.k.Bouwvereeniging "ot.Joseph" en van de woningstichting "Patrimonium" beiuen alhier, genoegen neemt. komen achtereenvolgens ter vergadering, zulks 0|j uitnoodiging van het college. In verband met een klacnt van Vos, v»e 11 in de openbare raadsvergadering van 31 jJuli j.i* door den heer hilhorst vocr- jgelezen is, worden genoemde heeren af- zonderlijk eenige vragen gesteld, welke Idocr hen worden beantwoord.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 495