Volg- num- Afzender of voorsteller mer 1C26 1029 IO5C 103 1C32 Datum 1027 1026 directeur Gemeen tewerken. Nationale fonds Bijzondere Bood en s-Gravenhage directeur Gemeen tewerken Directeur Gemeen-; tewerken Ministers van Binlr nenlandsche Zakenj en financiën te s-Gravenhage directeur Gemeen tewerken D u Bchui. t Korte inhoud deelt mede dat bij de uitvoering van het object voor werkverscnaffing "wegen er bermen" oe Julianastraatwelke niet in het oorspronkelijke plan voorkomt, wel onder handen is genomen, waartegenover dienen te vervallen de Naesaulaan en Mariastraat verzoekt de behandeling over te nemen van een aan het Bonus gericht verzoen van A.Zunneberg om een voorschot. d-elt mede dat L. vBtuijVenberg üteen- hofstraat 60a te boestontheffing De- hoeft van het bepaalae in art.14,lid 1, sub d. der bouwverordening ten behoeve van den aandouw aan een bestaande gara ge op perceel D.nc.2064 gelegen aan den! .zricaweg. Geauviseerd wordt de gevraag de ontheffing te verleenen. biedt ter behandeling aun -^en verzoek om bouwvergunning, vergezeld van ue noo-! uige teekeningen en adviezen. doen mededeeling van hun besluit tot vaststelling van de uitkeering bedoeld in art.5, sub b. der wet 15 Juli 1929 (utbl.^ÖÓ), sedert gewijzigd, voor het uitkeeringsjaar 1956/ '3/ °P 5 000 legt ingevuld over de door burgemeester en wethouders bxv schreven dd. 8 uuni 1956 toegezonden staat houdende de uit- 'gaven voor den aanleg van de Banning- straat enz. en deelt mede uat in 1956 jnog tot - en bedrag van 147,50 uitga ven moeten geschieden. Beslo f ing de wij' Besl 0 steil Beslo Gelet 35/1C 'gen. Ui-ennr 3en verlof vcor de van voorloca- het perceel ivraagt lliteit en de concertzaal :van -'9-destraat no.52. haar aanleiuing van de a; n den üoofdin- jspecteur van de Drankwet gedane vraag deelt deze bij schreven van 6 augustus j.1. cjede. dat het hem wil voorkomen, dat net verlof den aanvrager niet op 'grond van net bepaalde bij art.'+4 lid, 1 jsub 6e der drankwet (weigering wegens jhet zgn van tusschenpersoon) kan worden geweigerd Beslc vinc j nadat ite vt jdirec Beslc te ve de ir de te naam

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 499