J- BESLISSING Afdeel ing en No. Aanmerkingen \z ren 'C ior het laat irzoek ing van n 5 perh dan wel genou- ^esloten wordt ae opmerkingen te beantwoorden overeen- tómstig het door ae afdeeling financiën opgemaakte ont?-^'jferV nomstig we rp-antwo o r d besloten wordt de onderhavige verpachting uoor den no- air taris te aoen geschieden zooais tot dusverre de gewoonte J n was 17, e e ri- jst te omen ellaan deelt no ping e zijn,> en dun-j s te id slag lebben lishou- iauiut ran een ;omo- rkst ra; m de i afwjj- gmg :lacht- rengt Decem- Besloten wordt b.n.opeerstra te plaatsen op ae lijst als bedoeld in art.17, der nummer 15. ie lid, der Drankwet en wel on-u conform het aavies van den airecteur van Gemeentewerken wordt besloten adressant te berichten uat van een tota le Kapping aer wallen geen sprake zal zijn doch dat overgegaan zal worden tot het dunnen der wallen waarbij het goede houtgewas zal blijven gespaard, hetwelk als dan tot verdere ontwiKneling kan Komen. onderhavige Besloten wordt voor 15 october a.s. het verzoek in nadere overweging te nemen. Aan den naad zulks mede te deelen en te verzoenen het College te machtigen dit voorioopig aan adressant te oericnten. op grond van de overweging dat het betreffende reclame- Jj bord ontsierend is voor de omgeving, wordt afwijzend 1/ beschikt op het verzoen van adressant. K i jAdressant zal worden bericht conform het advies van f den Directeur van Gemeentewerken. i i.-j o o ld 4 XjO i as

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 4