"M /hiiié Afdeeling Aanmerkinge; Besloten wordt den Rijksinspecteur voor ae werkverschaft fing goedkeuring te verzoeken ten aanzien van nevenbeaoel- de Wijziging* Besloten wordt b:; doeld x'onds te verwezen naar net borg- >,i istellingsfonds van de kamer van -uoopAanael te Amersfoort 1 u Besloten wordt de gevraagae ontheffing te verleenen. K? aJi ;Gelet cp het advies van Bouw- en .<oningtoezicnt no. >5/104 wordt besloten de aanvrage no.2/>75 in te willi gen. f. Kennisgenomen Besloten wordt de declaratie ter verkrijging van ae pro vinciale subsidie bij gedeputeerde staten in te zenden nadat gebleken zal z^n dat geen meerdere uitgaven z^n d. b%A'f te verwachten. Boonocdiö ware overleg te plegen met den directeur van gemeentewerken door ae afdfinanciën Besloten wordt aan h'.J.öchujjt het gevraagae verlof Al? (t- te verleenen en den inspecteur van politie te verzoeker} de inrichting cp bepaalde t.^den te controleeren tenein-4 *1 waf. de te kunnen beoordeelen of verhoop wel plaats heeft op flaam en voor rekening van Schubt, voornoemd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 500