Volg num Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1055 i fationaal konds roox bijzondere noo len 1 s-Gravenhage vraagt wederom belangsteljing voor het geval C.H.hets. 1 0p4 Bestuur A.G.A.V.S deelt mede genoodzaakt te z±0n geweest den schoonmaker van het gymnastieklok&a v.d.hoorn per 1 September a.s. op te zeggen en sai ander persoon het schoon houden op te dragen. 1055 -Burgemeester en wethouders van Utrecht doen toekomen een exemplaar van de be grooting van den keuringsdienst van wa ren over het jaar '1956. 1056 Ned VerB.H.B.0. afd .Soest zendt opnieuw de begrooting van het be heer der ziekenauto voor het dienstjaa] 1 956. N.V.Oliën en Ben zine Import I0x„ te Soest Chr .xioe ren-en Tuindersbond vraagt vergunning tot ae cpricliting vai een benzine bewaarplaats bestaande uit een ondergrondsch reservoir inhouden.e pCOO rit er met bovengronasche aitapin- richting op/in perceel hikenlaan no-5 kadastraal bekend gemeente Soest secti; C.no1705 Terzake wordt gunstig a-vies uitgebracj door aen commandant der vr^willige brai jweer van Soest en aen uireoteur van ge- imeentewerken verzoekt een subsidie toe te kennen voor het huren van een verlicht en ver- iwarmd lokaal, ten behoeve van een door hem te geven algemeenen landbouwcursus

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 501