Volg- num- Afzender of voorsteller mer 1 0)9 1040 104" 1042 104J 1 044 045 Datu m 1046 ■•ethouder de BruZn G.Bieboer, koster wijtwerd, em 't Zandt ur Minister van Bo- ciale Zaken. ooester werklco- zen Organisatie. Leger des neils. J.H.Besselaar e.a nange Bergstr. eerstaanwezend Ingenieur te Amersfoort Minister van oo- ciale Zaken. Korte inhoud :stelt voor als gevolg van de afwijzende beschikking op het verzoek van de uran- jevereeniging te Boesterberg om toe stemming tot verplaatsing van ue muzie^ tent naar haar feestterrein op ^-ug. a.s. alsnog aan genoemde vereeniging te berichten, dat het college geen bezwa ren heeft dat de vereeniginö op genoem den datum gebruik maakt van de muziek tent ter plaatse waar zi„ zich thans be vindt verzoekt in verbana met de verre reizen zijn dochter ^beitje Lieboer, die in de .y.A.Iioeve wordt verpleegd naar assen te willen laten overbrengen. geeft voorschriften voor het colpori.ee- ren door werkloozen, aie in den steun zijn opgenomen. verzoeken maatregelen te nemen in ver band met de gewgzigde voerscnriften voor de uitvoering der steunregeling. 'verzoekt collecte te mogen houden in oept-óet. a.s. dankbetuiging aan den Haau voor de ver betering van de trottoirs in ue x-ange Bergstraat bericht dat de Minister van De_ensie cpf aracht heeft verstrekt tot het opmaken van eaa bestek voor c.m. het bouwen van een gebouw voor den vliegmedischen dienst te Boesterberg, ter plaatse als voorgesteld bv schreven van 4 April jb- Ba uitwerking der plannen zal een bouv/- aanvrage worden ingezonden. Gemeend werf dat de kwestie uatuuireservaat geheel buiten bescnouwing kan bleven, indien ,op het t^dstip van inzending der bouw- aanvrage het uitbreidingsplan nog niet 'is goedgekeurd. idoet mededeeling van verschillende maat'1 .regelen tav e steunverleening.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 505