y ■y.oti- f wijzende de oran- m toe- de muzieü- -".Ug niging te n bezwa- p genoem- muziek- tnans be- re reizen ie in de üssen te olport.ee- n steun in ver- if ten geling. .d en in >r de ver. e .uange i_ensie ojf opmaken touwen van clien a t s e a Is April 'jÊ; een bouw- imeend worf geheel indien ier bouvv- nog niet jj i .ende ma I .n BESLISSING Afdeeling No. en Aanmerkingen Aldus wordt besloten. Besloten wordt tot inwilliging van het verzoek, indien y i/A de familie zien verbindt ieder jaar ƒ.50,= benevens 1 sten te restitueerena^s z^nde het bedrag an provinciale subsidie zal worden genoten '3 de vervoerAOi dat minder aai ingeval van beuoelde verplaatsing. kennisgenomen Besloten wordt het oordeel van uen Minister naar aan- V k/, I leiding van aan dezen gestelde vragen af te wachten. ne gevraagde toestemming wordt verleend. t Het schreven zal den Baad ter kennisneming worden aan-j geboden Ml^/ y[fihi 4iI A1 Besloten wordt aan den eerstaanwezend ingenieur mede te deelen dat in de zienswijze van het college, hem be-+ richt bij schrijven van 25 Mei j.1. geen wijziging geko-j men is en dat eerst de definitieve beslissing op het uitbreidingsplan moet worden afgewacht alvorens een bouwvergunning eventueel Aan worden verleend, hierbij zal worden opgemerkt dat de beslissing omtrent bedoeld 'plan in verband met aanhangige beroepskwesties nog eek nigen tgd kan uitblijven. b kennisgenomen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 506