Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 104? 1048 1049 ïviinister van Jo- ciale Zaken te s-Gravenhage Comité tot het oir ganiseeren van nationa le feesten in de gemeente Soest. D.J. Visser, Kerk-j straat 20a. 1050 1051 Afd. rinanciën. B. J .tijhuisdoes ter berg deelt mede uat in verband met het be- paalae b.0 z.„n rondschrijven du. 31 Juli 1956 afd. iien a. lio.200-1129 betref fende den huurbiislag de vraag naar wo ningen met lagere huren dan üe gelden de zal vermeerderen. Indien zich dien tengevolge de wensch doet gevoelen tot verdere verlaging van de huren der in gevolge ae woningwet met rijkssteun ge bouwde woningen, ziet hi„ gaarne voor stellen terzake tegemoet en verklaart uat de Regeering bereid is uaaraan me de te werken door net verleunen van bij dragen, subsidiair extra-bijdragen inge volge de woningwet, .uocht de vraag naar woningen met lage nuurwaarde der gelijke afmetingen aannemen uat aan die vraag niet kan worden voldaan, dan is de regeering in beginsel bereid voor den bouw van nieuwe woningen steun in gevolge de woningwet te verleenen. zendt antwoord op het schrijven van B. en W. van 23 Juli 1936 inzake de te houden Bloralia tentoonstelling verzoekt terugbetaling van de door hen gestorte waarborgsom ad ƒ.130,90 voor aanleg van een tegeltrottoir. Be Directeur van Gemeentewerken advi seert gunstig bij schreven van 6 augus tus 1936, no.3/27. biedt aan ontwerp-besluiten tot vast stelling van pensioensgrondslagen in gaande 1 Juli 1936 voor den burgemees ter, secretaris en ontvanger, in ver band met de op genoemden datum inge voerde salarisverlaging voor deze func tionarissen verzoekt vergunning tot het aanbrengen van een reclamebord tegen den gevel van zijn smederij. Be Directeur van Gemeentewerken en de Inspecteur van Politie adviseeren de gevra^de vergunning te verleenen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 507