Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 1056 1057 1 058 1059 Garnizoens-Comman- dant te A'foort II. G.v.d. Broek, Soesterberg A.P.Hoogeveen, Eingweg 6, dcest Ged.dtaten van Utrecht 1060 jAfd .Financiën 1061 Mevr.A.U.Hoorn, Stationsw167 nuis, Amsterdam Korte i n h o biedt aan een afschrift van zijn aan de korps Commandaten gericht schrijven, waarin is medegedeeld, dat het verbod tot het betreden van de terreinen, waar van sprake was in het schrijven van B. en W dd.10-6-'56, 1e afd.no.4402 niet is gehandhaafd. Vertrouwd wordt, dat met ij. houd en strekking van eerstgenoemd schrijven wordt ingestemd. doet nadere mededeelingen omtrent de bij schrijven van 12 Juni j.1. gevraagde positieve verklaring dat de te bouwen tuinmanswoning op perceel sectie no. 1829 inderdaad als zoodanig zal worden gebruikt verzoent in principe toestemming tot den verbouw van zijn woning, volgens over gelegde teekening. jDe dir .v .gem .werken brengt advies uit bij rapport van 7 Aug.1936, no.29/24. deelen ten verzoeke van den Minister vaii J3innenlandsche Zaken mede, dat Zijne Excellentie zich met de bij raadsbesluit van 29 Juni j.1. genomen besluiten be treffende de salarieering van het ge- meentepersonee1 vereenigd heeft, terwijl zij voorts de ingezonden besluiten inge volge art.22 der Vleeschkeuringswet be-1 treffende den keuringsveearts en den hulpkeurmeester hebben goedgekeurd. geeft kennis dat het bedrag aan onvoor ziene uitgaven der begrooting 1936 na d? daarover bij raadsbesluiten van 31 Juli IS56 plaats gehad hebbende beschikkingen nog 563*84 bedraagt. verzoekt een houten landhuis, volgens overgelegde teekening, te mogen plaatsen op het achterste gedeelte van perceel "Labor" gelegen aan de Soesterengweg en recht van uitweg te ontvangen op de Beu kenlaan. Be dir .v. gem .werken brengt af wijzend advies uit bij rapport dd.14 AM' 36no1/51 Voorts verzoekt adressante te mogen ver nemen of links en rechts naast de be- staande woning aan den boesterengweg

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 513