BESLISSING aan de ren, ïrbod iwaar- /an B. niet is t met ijj. nd b de bij agde Duwen E no. worden tot den over- s uit 9/24. ster vafl ijne sbesluit en be- t ge- terwijl en inge- wet be-1 den .rd cnvoor- 1^6 na d8 Juli likkingen 'lgens plaatsen irceel Lgweg en de Beu- ;ngt af' id. 14 Aag' Dg en vei' ie be- ngweg nog Afdeeling Aanmerkingen !üet college besluit zich te vereenigen met den inhoud van het schrijven van den Garnizoenscommandant aan de 'Korps Commandanten betreffende het verbod tot het be treden van een aantal gemeenteterreinen. DetvGarnizoens- Commandant zal wordei medegedeeld dat het college ver trouwt dat toegezien wordt op een nauwlettende naleving jvan de voorwaarden vermeld in het schrijven aan de korps commandanten. Op net in principe gedane verzoek om bouwvergunning i/ «dj wordt afwijzend beschikt, aangezien door het verleenen der vergunning de rooiing tweemaal in beslag zal worden i genomen. Conform het advies van den dir.v.gem.werken zal hooge- veen worden bericht dat inwilliging van zijn verzoek niet mogelijk is en dat de beslissing op een verzoek omv bouwvergunning ingevolge de woningwet zal moeten worden aangehouden tot de beslissing over het uitbreidingsplan onherroepelijk zal zijn geworden. Kennisgenomen. ïer uitvoering der salarisregeling wordt den Secretaris verzocht spoedig bij het college in te dienen een rapport betreffende de indeeling van de /Ylt. klerken ter secretarie met vakdiploma in den rang van adjunct-commies, waarvoor de Raad de salarisregeling o.m. heeft gewijzigd. kennisgenomen. Conform het advies van den directeur van gemeentewerken po zal adressante van een en ander in kennis worden ge steld. A'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 514