V J- °i] BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen In afwijking van het advies van den directeur van ge meentewerken wordt op het versoek om ontheffing afwij zend beschi De gevraagde vergunning wordt tot wederopzeggens toe verleend. Üp het verzoek wordt gunstig beschikt. r kennisgenomen Aan de bouwondernemers zal -worden medegedeeld dat het 'college van oordeel is dat het zeer gewenscnt is dat het desb.bouwwerk onder dagelijksch toezicht wordt ge steld van den arcnitect, zulks om een behoorlijken bouw te verzekeren. Voorts zal hen worden medegedeeld dat pis voorwaarde aan de te verleenen bouwvergunning de bepaling zal worden verbonden dat de uitvoering van de [gewapend betonconstructies in handen moet worden ge geven van een te goeder naam en faam bekend staande petonfirma, een en ander ter nadere beoordeeling en [goedkeuring van het college. pelet op net advies van Bouw- en Woningtoezcith dd.18 Augustus 19^6 nos.^5/106, p5/109, ^5/110 en 5/111, en li5/11 3f wordt besloten de aanvragen nos.1/1272, 2/576, i/377 en 1/1273 in te willigen en de aanvrage no.1/1209 -e weigeren. '®sloten wordt de sloot gelegen tusschen den weg en de leuwe erfafscheiding te rioleeren een en ander conform en ^viel^van d<r^ dir .v.gem.werkenDe betreffende kos-' aa j 50.= zullen kunnen worden bestreden uit het regenfonds I/ i Via 0/

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 516