Volg num mer Afzender of voorsteller j Datum Korte inhoud IG09 IO.7C ie 71 IC 72 IC 73 doester Barmonde "-atiëntia 7incit Omnia" te Soest t. ropaganda-Soii. voor led.fabrikaat - in.v.Binnenl.Zak^n te s-Grave nhage j 3 i rvGemw erken >ir.Gem.werken IC74 IC75 Comité tot oprich ting van een kon. ~mma onument 3Taal,-.on.laan 22j, 3oe st IC76 Af d .financiën 1C77 G ir .Gei ..verken verzoeken 0m althans nog voor 193° e^n subsidie toe te kennen, zulks inverbarh jmet het schrijven van burgemeester en wethouders dd.4 Augustus 1936. verzoekt medewerking voo: en plaatsen van affiches 'jen raamstrooien bij den r het ver spreid! reclameborde.j ii iddenstand. 'doet mededeelingen betreffende de voor inemens van de regeerin^ ten aanzien vak de aan de gemeenten uit te keeren bij dragen uit het 'erkloosheidssubsidie- jfonds over het jaar 1937* bericht, dat de technisch ambtenaar klasse C.G.J.van Ze ijst tot 15 AUgui I93Ó ziek is geweest. 3^ tu deelt mede dat de gemeentewerkman J.van hanen zijn werkzaamheden nog niet herva heeft en dat het verleende ziekteverlof dient te worden verlengd. verzoekt vrijstelling van betaling van leges (f.9.--. vergunning. voor een verleende bou, deelt mede dat financieele bezwaren het hem onmogelijk maken in te gaan op het voorstel van 3.en inzake grondafstantj !en betaling van kosten voor trottoir- aanleg. jbiedt aan ontwerp-besluiten tot vaststek jling van pensioensgrondslagen per 1 dam jari 1936 van a ."Tinter en P.J.krost en^ per 1 .vu...ustus IG^o van mej.fiapperC.f J.van Heijst en J.G.H.Tonus. Izendt antwoord op het sciirijven van our< gemeester en wethouders dd.22 Juli j»l* betreffende het aanbrengen van verbete ringen aan de woningen der woningstich ting "ons Gelang"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 519