fU./ft *a/r. Ko. w faa/tT //u:<Pu y%v. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen idrebsant zal morden g e u 1 d li )onaet-ri wordt wet de regeeriu^ doch dat gevreesu wor^t terzaKe Oecorres- da't geen succes zal 'worden bereikt. bndör bijvoeging van een afschrift van het betreffende .^schrijven zal aan de vereeniL_,ing voor vreemdelingenver- neer te Soest en te Soesterberg worden verzocht terzake ledewerking te verleenen., doch te letten op bescheiden-! iieid van de reclame opdat geen ontsiering van ie onge- vinc, plaats heeft, hit besluit aan de Commissie mede i te ieelen. xve mn sgenome n. houden. het den inhoud zal rekening worden ge- - ennisgenomen» Aan van hanen wordt tot 1 September 193& ziekteverlof verleend. Hem zal worden medegedeeld dat inzien zijn ziekte nS. 1 September heg voortduurt, hij een genees kundige verklarin& moet overleggen bij een verzoek om verlenging van ziekteverlof. Op het verzoek wordt afwijzend beschikt aangezien de r betreffende verordening de bevoegdheid tot vrijstelling hiervoor niet ooenlaat. innisgenomen ;daan worden aangemerkt. meze aangelegenheid kan mitsdien als af-'^G Je overgelegde Ontwerp-besluiten worden vastgesteld. terzake zal het advies worden ingewonnen van de Commia- y /r apenbare .Terken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 520