Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 1078 Ged.Staten van Utrecht IO79 Dir .Ge. a. Merken 1C3G Voorzitter 1081 7eth.de Bruijn jhandhaven hun meerling betreffende de in terpretatie van art.lCl lid 6 der k.0. '/et I92G. Zij verzoeken B.en hun [standpunt te herzien en deelen thans 'reeds mede, dat zij uitgaven, welke zou den .orden ^edaan door geen toepassing te geven aan den 2en volzin van genoemd artikel, niet runnen toelaten in begroo- ting en rekening. [Voorts deelen led.Staten mededat zij met het u-tblijven der afrekening van de Nijverheidsschool zich niet vereenigen kunnen. -Zen voor de hand liggende oplos- jsing zou zijn, dat het aan de gemeente toekomende bedrag wordt verrekend met uit te betalen voorschotten. Indien voorts de leden van het bestuur der -ijverheids- jschool hun bevoegdheid mochten hebben overschreden door den bouw van een sloyu- lokaal uit 0elden, welke aan de gemeente 'toekomen, is er alle reden voor de vraag, of die bestuursleden dan deswege niet be hoor en ^eval den afgedaan vredigende w te worden aangesproken. In elk al deze aangelegenheid moeten v or- op een jze voor de gemeente be- brengt rapport uit naar aanleiding van de aanvrage van om aan- te o0c.st- -jooische Gias koop van grond aan de ïlid den laan duinen. Be kosten van aanleg der wegen, op de bijbehoorende teekening aangemerkt als 144 en 145 worden begroot op f .534155 'ede in verband met mogelijke bezwaren van het "lijk en het Ztaatsbosch.beheer wordt verkoop ontraden, hij schrijven di|. 4 Aug.1936, no.A/9 wordt omtrent deze aangelegenheid een nader rapport uitge bracht door den Dir.v.Gem.werken. stelt voor alsnog aan den directeur van gemeentewerken opdracht te verstrekken wegprofielen te uitwerpen noodig ter uitvoering- van de verordening op het fegenfonds en wel voor een vegoreedte vat |2C ...met een verharding van 6 -.en voor jeen wejbreedte van 20 II.met een verhar- ding van 5 - koorts stelt de Voorzitterj voor hiermede alsnog met het aan den Raad uit te brengen voorstel inzake vij-; izigmg van de stortingen in het ;egen- fonds rekening te houden. V Ideelt mede ten verzoek te hebben ontvang .kj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 521