HboU ■Jrvyv de In- L.0. ;n ins te 2 0u- ssing moemd Degroo- i zij van de iig en oplos- ^ente me t L.xt jorts =rlaeido- oben 'j. sloyci- naeente s vraag, liet be- elic ten wor- ïte be- van aan-1 fce Soesi- fliegen ijemerkti r .53415.-. rnren leer jven aai ieze aitge- ur van ekken ter iet edte va» 1 voor srhar- rzitter! ien ke wij egen- mtvannj- BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen 3xj de berekening van de vergoeding art.101, der L.G. Vet I92C zal met de wenschen van Cr.S.rekening «orden gel houden. Voorts zal het oestuur van de ijverheidsschool in kennis «orden gesteld met den inhoud- van dezen brief van G.S.en verzocht «orden hierop spoedig antwoord te [ontvangen. f^J<f Ge dir.v.Gem.«erken comt op uitnood _ging in de vergade ring en deelt op een desbetreffende vraag mede dat hij bij het samenstellen van de kostenberekening is uitge gaan van het uitbreidingsplan waarin de eg is geprojec-i .teerd op pc H breedte alsmede met de profielen vastge steld ter uitvoering van het 'egenfonds aarin bij een egbreedte van 2G L op t ee rijbanen wordt gerekend. Het: college .rnn zich met deze motiveering echter niet ver eenigen en beschouwt een eu als door den directeur be doeld als een in deze omgeving niet ge enscht en geeft ian den directeur de opdracht een nieu e kostenberekening sa;„en te stellen voor aanlee van den 'eg op 2t li, voor dien van klinkerverhardiivg en deze verharding op dezelfde breedtt als die toegepast in het complex Heidebloesem wan te brengen. conform het voorstel van den Voorzitter «ordt besloten (gen van arbeiders werkzaam aan de verharding van «eg- i termen in werkverschaffing (inmiddels schriftelijk her-| baald) een toeslag te verleenen op de loonen Lnverband met de schade «elke hun kleeren hebben te lijden tenge volge van het verwerken van het op de bermen toe te passen teerpreparaat gesloten wordt f.C.5t toeslag per «eek 00 hunne loonen te verleenen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 522