Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1082 1085 1084 1085 1086 1 087 1088 1089 Maatschappen jk Hulpbetoon HH.P.Donker en Hi.Veldhuyzen van Santen Soest. 6 Mei 36 Biedt aan het jaarverslag over 1935 HH.P.Donker en Th.Veldhuyzen van Santen Soest Gascommissie 19 Aug.' 36 18 Aug.' 36 Gem,Secretaris van Soest. Dir. Gemeentewerken 1 6 Aug. G.Muys Jmitsweg 13 Soest. Directeur van het Centraal ureau voor Verificatie en Financieele Adviezen der Ver.van Ued.Gem. t e s-Gravenhage doen toekomen hunne nota' s wegens honorarium terzake het geneeskundig onderzoek van den gemeentewerkman H.van Fulpen. 21 Aug.36 17 Aug.'36 zenden hun rapport betreffende het op verzoek van het College ingestelde onderzoek naar den gezondheidstoestand van den gemeentewerkman H.van Fulpen. deelt mede de jaarstukken 1935 "te hebben on derzocht en adviseert-de bescheiden aan den F.aad aan te bieden. biedt een .19 tal declaraties aan tot een be drag van f.147,55 wegens door hem bij voor schot ten behoeve der gemeente gedane be talingen. doet lijsten toekomen, waarop is aangeteekend de af3tand van de daarop vermelde leerlingen, van de woning naar het schoolgebouw in de Kerkebuurt verzoekt de hem bij besluit dd. 16 Juni 1936» le afd. no. 1/1246, verleende vergunning voor den bouw van een enkel woonhuis op perceel H 110. 4766 gelegen aan den Eikenhorstweg te mo gen gebruiken voor den bouw van een enkel woonhuis op perceel H 5560 ged. gelegen aan der. Vinkenweg. De Directeur van Gemeentewerken brengt gunstig advies uit. 19 Aug.36 deelt mede dat in verband met de overplaat sing van den verificateur den heer Janssen, de contröles in het district Utrecht zullen geschieden onder directe leiding van de cen trale afdeeling van het Bureau en dat de pe riodieke controle-werkzaamheden zullen ge schieden door den heer J»van der Spek.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 525