i'aft BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Kennis genome 11. Het verslag zal den Raad ter kennisneming worden 3 aangeboden. r so Besloten wordt de betieffende nota's te voldoen. Kennis genomen. Aan den directeur van gemeentewerken zal worden medegedeeld dat»"bii jkens geneeskundig rapport»van. Hulpen niet in staat is voor de volle 100, t zijn werk te verricht en» doch wel ge- A' tsc deeltelijk en eventueel lichte werkzaamheden. Verzocht zal wor den hiermede rekening te houden. Conform het advies van de Gascommisaie wordt besloten, na vol doening aan de wettelijke formaliteiten de bescheiden den Raad aan te bieden. De declaraties worden goedgekeurd en tot uitbetaling wordt be sloten. Ha kennisneming van de door den directeur verstrekte gegevens wordt besloten niet tot uitbreiding van de rijwielbewaarplaats over te gaan. Op het verzoek wordt gunstig beschikt zulks onder dezelfde voorwaarden als waaronder de vergunning voor den bouw aan den i eikenhorst weg werd verleend. ^enni sgenomen su

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 526