Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1090 Jhr.P.J.H.Roëll geneesheer-directeur van het sanatorium Zonnegloren te Soest, 1091 28-5-'56 ing.13-6-'36 3e Afdeeling ter secretarie 21 Aug-.36 1092 Voorzitter 1093 DirGeineent ewerlcen -dig. 36 1094 maatschappelijk Hulpbetoon 1095 jir. Gemeentewerken 20 Aug36 25 Aug.'36 verzoekt vergunning- tot het oprichten van een electrische centrale voor het opwekken var, electrische energie ten "behoeve van het sana torium Zonnegloren gelegen aan de Soester- bergschestr.125» door middel van 2 stuks driecilinder 4 tact Kromhout Gardner Diesel motoren elk van 30 P.K. in een gebouwtje ach ter het sanatorium kadastraal bekend sectie D.no.1874. Terzake wordt gunstig advies uitgebracht dooi den commandant der Vrijwillige Brandweer van Soest en den directeur- van Gemeentewerken. verzoekt te mogen vernemen of- en zoo ja- tot v/elk bedrag moet worden bijgedragen in de kosten van verpleging van Christiaan Gijsbert Heulen in de inrichting "Lozenoord" te Grmeio door zijn ouders, wonende Kolonieweg 16 al hier. deelt mede dat wegens vertrek van den heer G,Timmer een vacature in de commissie van toezicht op het Lager onderwijs is ontstaan en dat ter voorziening van die vacature den Raad een aanbeveling van twee benoembaren moet worden gedaan. bericht dat de beton grenspalen, aange kocht ter afpaling van gemeente-eigendommen, thans allen verbruikt zijn. Aangezien voort durend nog grenzen uitgezet moeten worden, wordt machtiging gevraagd tot aanschaffing van 200 stuks, waarvoor een crediet van rond f.120,noodig zal zijn. doet toekomen een schrijven van I;Lej.R.Vifestra inzake het aanwijzen van een verloskundige voo armlastige patiënten. biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 527