BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen De gevraagde vergunning wordt verleend. e door Reulen te verleenen bijdrage wordt bepaald op f.1,- p.w. an den Raad zal de N .V.aanbeveling worden gedaan B.J.J. van Heusden J. Griep V I- an den Raad zal het benoodigde crediet worden aangevraagd. k2 a/ V in J' 0 7- h.^estra zal worden medegedeeld dat haar ontslag op eigen ferzoek heeft plaats gehad en van vervroegd pensioen geen spra- 6 is. Voorts zal haar worden medegedeeld dat M»H. in tegenstel- Lig met de aanvankeli jke bedoeling van den heer burgemeester 'd standpunt inneemt dat de belanghebbenden vrij gelaten moeten irden in de keuze van de persoon van wie men hulp wenscht. Ook ft College kan zich met dit standpunt als tijdelijke maatregel deenigen, aangezien het in de bedoeling ligt spoedig tot be ding van een gemeente-vroedvrouw in vasten dienst over te •an. let op het advies van Bouw-en Woningtoezicht dd. 25 Augustus •35/114 wordt besloten de aanvrage no.l/l274 in te willigen. 36 y/4 5-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 528