/?u. A van huis- etwelk no9 en n advi- uari 19 g percee- 3teijn, 9 ricntei Afaeeling Aanmerki naen onform net advies van den directeur van gemeentewerken ordt besloten den woning-eigenaar aan te schrijven. gemeente Fit per 1 ente ter Besloten wordt den grond ingaande 24 Hei a.s. te ver- mren aan W.ü.Munter alhier voor 5 cent per roeue. l advi- te ver eende or- van gro! el en als- len, de ook voor nebben nerkt om- :id i In de eerstkomende raadsvergadering zal uitdrukkelijk Ivorden voorgesteld dat het beschikbaar stellen van oootaardappelen en kunstmest slechts zal geschieden aan de grootste en de armste gezinnen in de gemeente en alleen voor zoover de gemeente zelve daarvoor uen noo— .gen grond beschikbaar heeft. Lis de Raad aldus besloten heeft kar overeenkomstig geantwoord worden. aan adressant dien- Lling aar tot vast- i o o r het pgenomen ite taat van indering te willen aakt in oemeente- jdonform het advies wordt besloten. ■Besloten wordt op de magazijnvoorraden een afschrij- pingen toe te passen, aangezien de eenheidsprijzen niet buitengewoon hoog worden geacht. ÏJ paalde in k ontheffing wordt verleend, onder voorwaarde van stor-^ /ooi den *ng van een bedrag ad ƒ.294,in het wegenfonds r.w. an den 1.x 12,= voor aanleg en 21 lüt.x /«2,= voor onder- V J. .-0.2169 lpudVoorts zal aan de gemeente de noodige giond moe- l\ en worden afgestaan teneinde den Eigendomweg te bren- en op een breedte van 10 Meter. r de rech- I'e vergunning wordt verleend overeenkomstig het besluit J(j eel i^onir..- Biernevens als bijlage gevoe6d.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 52