L Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u IC 96 IC97 IC 93 IO99 110c 1101 1102 3ost.Ver.tot rerk- versch.uun Hulp- oeh.. Blinden Plan tage - ia ienluan A -3 vam (C) eg 2a, Soest uir.v h Centr. >u- reau voor Veri.fi- C 3 i.\F der Ver .v.-'cd.cen. te 1s-Cravenha^e e: ia .en- stand sbai3c te dar 1 kantoor Soest Gv. Wij land ,chef bureau v.Soc.Aan gelegenheden, 'foort 3. .--.1"3e 3 tor- me:: te Soest J.de Vries, huis- vautr in het te huis voor militai ren Hoogte $0 te Soos ter-berg verzoekt ver.^unnin^ om in de maand Se p. tömher, 'Cctober of gen collecteeren h 'ovember a.s. 'b van ruim l^t te mo to lin den, -ie in zijn inrichting --orden te jierk gesteld. verz-oekt nogmaals aan hem *e uistribtttie op te dra0en van onvermengde margarine scxxrijven van dd.5 Augusti deelt in verband ...et het burgemeester en wethouders j.1. 4e afd.no.e/247 mede, -at ae ver- oe ing voor het controleeren van de ministratie van den gemeente-ontvanger enz. .egens het vervallen van de contrei van de boekhouding van het grondbedrijf per 1 januari 1930 met f}C oer ja- zal worden verlaagd. «n )ie.t een nier n overeenkomst ter teekening aan. deelt mede, dat van het effectenbezit dezer gemeente per 1 october 193& is geloot f.lCOC.— 4/<: oblig.gemeente 1s-oravenhage I927 no.2595* noo-igt het College namens het gemeente bestuur van -mersxoort uit tot het bij wonen eener vergadering op donderdag September te lp uur in den foyer van Amicitia, Plantsoen duid noaldaar, welke bijeenkomst de heer Th.v.Lier, den Lijksdienst der 7erklooshei. oij verzekering en Arbeidsbemiddeling een inleiaing zal houaen over "Het dienstm denvraagstuk en wat daarmede samenhang verzoekt beschikbaarstelling van een orij sje voor de jaarlijksche seriewed strijden, a.s. welke 00 Zondag 6 September gegeven zullen worden. tot het mogen hou- maana 1 c10ber a Tehuizen, zulks -'00* foest.v.d.- c üil.Bond afgegeven, gestempeld en gepa rafeerd collecteboekje. verzoent toestemming eener collecte in ze t/b van de militaire middels een door het L t-3 .Uw d J >wi J —0.. 1 O J

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 531