y£r. hfA BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen Gesloten wordt le verdunning, te weigeren op grond. lat in deze gemeente "bij herliali i0 bij de inwoners een be- jroep wordt ^edaan op hunne offervaardigheid in het be« lang van verschillende instellingen van liefdadigheid Let college handhaaft het eenmaal ingenomen standpunt ter zue distributie van margarine onder eigen beheer. de nieuwe overeenkomst z_il .orden aanbeLaan conform -*e uiededeeling van den directeur. besloten wordt .iet vrijkomende "bedrag ad f .1000»— we- j cdf Uerora re..te gevend te bele en in een obligatie 1 s-Graven- de Secreta: voordigen. zal he t o 1 le op ie vergadering vertegerj-^^z»/ j ••esloten wordt een zilveren medaille t- cellen. beschihrixié te V 3 kfr. iloten wordt .e collecte toe te staan. 1^ CU S/>S 3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 532