Cp 28 Augustus 193Ó komen in de vergadering van Burgemeester en Wethouders de heeren van der Plas, -duin Jr Kerkkamp, Ban en Beute ter "bespreking van .ogelijkenverkoop van een deel der gemeentebosschen aan de Soesterbergschestraat Het College van 3.en I, is vertegenwoordigd door le 1 Burge meester 'sthou^er Ga si 11e en ..en gemeentes- cretaris. Je heer van der Plas "begint met mede te deelen dat on langs een vergadering is gehouden te: ei ide het publiek te peilen over het voorre:..en van het gemeentebestuur tot vernoo van een deel der gemeentebosschenJe vergadering iiad be zwaar tegen het bebouwen van hot gemeeutebosch aangezien dit het mooiste stukje .atuur is dat de gemeente bezit. Het ..ordt als funest voer Soest gevonden wanneer tot verkoop .er. over gegaan als men bedenkt dat vele pensiongasten mot het behoud van de bosschen gebaat zijn. Bovendien is .et bezit van deze bósschen een bestaansvoorwaarde voor de gemeente, dij vor:..en een recreatieterrein en dus ook een attractie voor de in 0- ners. Je heer Juin zegt dat de bezwaren -aan tegen den vernoo. van het bosch aan een Hilversuusche combinatie. Je plaatse lijke bouwers, zegt spreker, zijn steeds bevreesd, geweest dat in de bosschen gebouwd zou orden, dij a ..ver teer en stel. dat hunne woningen zijn gelegen nabij bosschen en duinen. Als deze bouw doorgaat, zijn de menschen bedrogen en valt het voor' de toekomst te betreuren dat de aantrekkelijkheid om in So-st te komen nonen, verloren is. Het Sanatorium Zonnegloren zal ook schade ondervinden. Je dennenbosschan zullen geleidelijk worden gesloopt, aangezien te verwachten is .at in de toe komst met den verkoop zal worden doorgegaan. Je rente, welke Soest uit de opbrengst zal ontvangen, zal voor de belasting- verlaging van geen invloed zijn. Aangezien weth.de Bruijn op de vergadering heeft gezegd dat de aanwezigen van de zaak geen steek afwisten n ..aar het _ömeentehuis .oesten gaan, zijn de heeren thans bij het college gekomen om ie noouige inlichtingen te ontvangen. 'reth.Gasille zegt dat 'eth.de Bruijn op de vergadering heeft gezegd dat de ...enschen niet goed op de hoogte .'aren. Je heer van der Plas zegt dat het hun bekend ms .at langs diein Zwitserland en de iddenlaan een eg zou worden aangelegd in de richting Soestduinen. Je paaltjes zijn reeds ter plaatse aanwezig, zoodat hij verzoekt nader tc orden ingelicht ils een en ander niet juist zocht zijn. Je /oorzitter maakt de opmerking dat alles og in verge vorderde staat van voorbereiding is. Je terreinen, waarvan spr...ke is, kernen als bouwterrein op het uitbreidingsplan voor Jit plan zal eerst nog moeten zijn goedgekeurd, alvorens tot verkoop kan worden overgegaan. 'eth.uasill- zegt verwonderd te zijn van Soest-Zuio. en van de Soester Bou kring te moeten vernemen dat dezen be- z aken tegen 0^-lij ken verkoop van dit uemeentebez.it» aangezien deze beide vereenigingen nog onlangs voor belas- tingv.rlaging hebben gestreden. ;il ...en belastingverlaging, dan .oet men inwoners trekken. Ju roet zich het geval voor dat gisteren met een commissie van Gedeputeerde Staten het uitbreidingsplan is behandeld en dat bij die gelegenheid de verkoop van deze bosschen is besproken geworden. Je

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 536