Je Inspecteur van de Volksgezondheidbij die besprekii aanwezig, vond de bestemming van bouwterrein van een dezer bosschen prachtig en kon zich heel goed .et de b< -iing vereenigen, hoewel hij op vele punten net mot .cm niet eens .as. Vet gaat om het terrein bij noestduinen, bedoeling is altijd geweest door de bosschen een gewond boschweg aan te leggen en daarlangs ruime bebouwing toe staan. Deze bebouwing met landhuizen is bedoeld als eeij gang naar het natuurreservaat dat daar ligt. me twee di bieden heeft de gemeente vrijwillig laten liggen als na reservaat, niettegenstaande de Vereeniging tot behoud t natuurschoon leze tuincomplexen zelve niet ,e..scht aan koopen. De bouwcombinatie heeft het voornemen Innische ^met hoogsteinte bouwen, dus gelijkvloers en van geen bijzondere hoog ~e'n huis per Zooals bekend is, zullen langs de Sotsterbergschestraat H.A» gedeelten worden uitgehouden met .e bestemming tot bouw rein. Uit een financieel oogpunt zijn e uententetoro..de daar van te veel belang voor de gemeente om deze onverk baar te laten. )e Heer van der Plas merkt op dat de heer Gasille gezegd verwonderd te zijn dat Soest-Zuii en de Doester kring zich ...et deze aangelegenheid inlaten. Spreker e: te verklaren dat de actie niet uitgaat van deze vereeni doch van de openbare wieening in deze gemeente. Spreker vreest dat, wanneer de koopers bijv. twee huizen bou.en,! gemeente met het onderhoud van den ;eg belast zal worde) zoodat Oroote schade uomt te ontstaan. me Heer Herkkamp vreest dat wanneer aan den nieuw te leggen weg gebouwd wordt en ook de Soesterbsrgscheat; van huizen wordt voorzien, iat dan het _eheelt oosch, wl over ICC jaren is gewerkt, zal verdwijnen. - latuurrc vaat .zoet behouden blijven omdat honderden pension^astej daarvan dankbaar gebruik diaken, onnoemelijk aantal pens gasten konden deze zomer geen pension betrekken, waaruit blijkt wat de ingezetene., et het behou- van de bossche baat zijn. >e Heer Juin zegt .et _e..oegen vernomen te hebben het gemeentebestuur tot belastingverlaging :;il mee erk Hij wijst er echter op dat wanneer de bosschen zijn vol bouwd, er ^een pensiongasten meer zullen koi en. De I..sp van de Volksgezondheid zal Hiermede el ge ei. rekening b gehouden. Cok hij heeft de zaak besproken met Ged.State en neeft niet kunnen bemerken lat dit college accoora g met de bestemming van dez^ bosschen tot bouwterrein. 3j waarschuwt er voor, aangezien het sanatorium Icnneglorê| zich krachtdadig tegen evewtueelen verkoop zal verzette fenslotte zegt sprexe-r dient het gemeentebestuur te beg Gat de bel.istir^betalers ^i. ..ca ..e te spreken. je heeren Han en Beute bevestigen volkomen hetge.: we vorige sprekers naar voren hebben gebracht. eth.Gasille zegt het niet met alle heeren eens te Door een Ier heeren is gezegd dat Soest de bosschen o< houden, wil zij niet de eg opgaan als Amsterdam die t}| moet overgaan bosschen aan te leggen. Spreker meent hi< te moeten zeggen dat Soest nog niet .zet Amsterdam is t< gelijken. De zaak in kwestie is nog maar in zeer voorl' oehan~el:

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 538