Volg- rium- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 106 107 108 109 110 Hoofd van het te-j lefoondistrict Amsterdam. v e Voorzitter. Bestuur Centrale Slachtplaats Bestuur Alg.^ed. Bouwvakarbeiders-^ bond afdeeling Soest DirGemeentewerken deelt mede het abonne- telefoonaansluiting no- een voortzetting te be- voor de kan wor- dat aan het verzoek ment voor de Soest als schouwen van net abonnement telefoonaansluiting no.561, den voldaan; dat desgewenscht de kosten van de te^ lefoonaansluitingen ars980,714 en ten laste van de betrokkenen kun nen worden gebracht. stelt voor te besluiten, dat de Toren- jstraat voor alle voertuigen van uit de jrichting Amersfoort gesloten wordt ver klaard ikomt in de vergadering ter bespreking van een nieuwe regeling voor de distri butie van rundvleesch en gehakt nu door het college deze distributie in eigen beheer is genomen tengevolge van tekort komingen aan de slachtplaats, liet verslag der besprekingen is gedepo neerd in het desbetreffend dossier. komt in de vergadering ter bespreking inschakeling der vakbonden bij de uit voering der steunregelingHet Bej a m voering der steunregeling- der besprekingen is in het dossier gedeponeerd. ver slag desbetreffend I biedt ter behandeling aan een verzoek om bouwvergunning vergezeld van de noo- dige teeker.ingen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 53