Volg- num- Afzender of voorsteller i Datu m mer Korte inhoud 1105 HCc IIO7 1103 1109 111c 1111 Af<..financiën 3ijz. /rijw.land storm Gfe .Staten Stichting to.t be heer van het Soes- ter natuurbad J._. oekkoek,3r ica> 2 Game ente-ontvangeif Oir. - zerken herinnert 3.en .aan het in de raadsver. ^adering van 29. Jan. 1936 genomen besluit om nog nader te adviseeren inzake ver- jmindering der personeele i Ien grondslag biljarten. belasting voor Ivraagt voor de op 26 September a.s. te houden schietwedstrijden een prijs (bij ivoorkeur een medaille) beschikbaar te 1 stellen. ideelen mede dat zij geen bez' aar hebben tegen de bij raadsbesluit van 31 Juli 1938, 4-e afd.no.21/498 geraamde posten volgnos.625» 638A, 639 -u 641, doch ver- I zoeken te bevorderen dat de uitgaven jvoor het rioleeringsplan in 5 jaren vsor- ien eacht biedt ter goedkeuring aan de exploitatie' rekening over 1935 en balans per 31 hecember 1935 van het Soester 3.7a tuur ba verzoent mede te deelen waarom aan ie ongeorganiseerden, bij de werkverschaf fing tewerk gesteld, fminder loo: woret uitbetaald en voorts intrekking van dezen maatregel. [verzoekt machtiging gedurende ie afwezg heid van den heer J.G.H.xonus wegens [herhaling .oefeningen het schrijfwerk t imogen opdragen aan T.de^Jong, boekhou alhier tegen oer week. een oalooni ig van f.15» 'bericht, dat de gemeentewerkman J.van K anen op 27 Augustus 1938 eer in .ie 4 [kan treden, doch -at hem voorloopig 'lichtere arbeid zal moeten worden gege-, ven, aangezien hij zijn gewone werkzaam Iheden als arbeider bij ien vuilnisauto; jnog niet kan verrichten. Beslotei de wet j doninkl: lasting brengen Beslo ter stellen Beslotei doen ge; j r ;.-:e, I sloten hing tc. I ieslote. van het beantwo schrif t' voor ke: je mach mn s Is •en..isc

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 543