Volg- num- Afzender of voorsteller mer 1112 1113 1114 1116 1117 111Ö 1119 Datum Korte inhoud D.Lammertse Nieu we weg 79 4oest G.van ooest, Hieu; weweg 1 l4 Directeur Gemeen-; tewerken Overste van het "Cenakel"klooster v.h.Eucharistisch Hart iAvd .ópaavan Maarenstroat 19, Ooest erberg Girecteui Gemeen- tev/erken het kerkbestuur d Parochie v.d.O.u. der H.1.1.Maria te ooest dijk. Directeur Gemeen tewerken verzoekt te willen bewerkstelligen dat de dagvaarding tot ontruiming der wo ning nieuwe,veg 79 wordt ingetrokken. verzoekt een voorschot van otC,= vcc; laankoop van een Poidauto voor vervoer van vee, enz. teneinde op ueze w^ze ir. ;zijn levensonderhoud te voorzien. adviseert in te gaan op het verzoek vs van de ontstaan iGebr.Tammer te óoesterberg om .overtollige noeveelheid zand, ld oor het graven van het te mogen vervoeren. vcir, 200 M3 üezmKin^sresei iDelangi uestuua TSeSl Ot 6 van ad ^an aei gedaan verzoekt verbetering aan te orengen ir. de afwatering van den weg vóór net Ce- hakel-klooster !De directeur van Gemeentewerken deelt mede dat het hier niet een zaak betref waaraan het gemeentebestuur zijn medewef king kan verleenen, en dat h^ ue zusl van dit klooster verwezen heeft naar Hoofdingenieur-Directeur van den Hijks- Auressj van dei rijks za* waterstaat te Gtreciit. |verzoekt cmtiieven te worden an Zi„n ver| jplichting tot het verleenen van een bij drage in de kosten van verpleging van zijn echtgencote. deelt mede, dat op 20 nug. j« een Huisnummer is aangebraciit aan net per ceel van kevrG.Gtricker-nevasier ochrikslaan a «m [hein v.< gelijk aan zij: Iad ƒ.1 ïchtge. Uennis verzoekt vrijstelling te willen verleerei van de verplichting tot betaling van vermakelijkheidsbelasting voor een te.koi uen liefdadigheids fanc.y-fair te houden op 13, 1 r en 15 oeptember a.s jzendt rapport inzake de in acht te nens. z :verf af scheiding van 2.30 i.i. bij den bon jop het terrein gelegen aan ae oteenhof straat hoek raadhuisstraat. ue gev: de worden f 4 bom

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 547