v J r lf/n gen dat er v/o k^en C,= v CC; e rvoer vv ie ir. ■zoek vq an cie intsta&fll .ngsresei 1 BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkinaen .Belanghebbende Zi=G ^oxden meüegedeelü aat het gemeente- uestuui üerzaü.e geen tusscheukomst z.an verleenen. |3esloten wordt om der gevolgen wille aan het verzoek van adressant niet te voldoen. |kan den Raad zaï een daartoe streiikena voorstel worden i> oJ{\ tedaan. ^aressante zal worden medegedeeld, conform het advies 1 van den directeur van Gemeentewerken, dat net nier een - rijkszaak betreft. jngen ir.Ij het Ce-I deelt c betreil medeweil te zustei t naar del sn Rijks-1 i zin veïM*ön v,^*dpaa zal worden medegedeeld dat zoo spoedig mo- U7 cJp 1 egn gelijk in stede van het aanhouden van een radio-installktiev. in/ï'van'' aan zl"n verPliclrt;ingtot net verleenen van een bijdrage |ad ƒ.1per week, in de kosten van verpleging van z^n chtgenoote op kosten van de gemeente a mo jel..aifce**- een net per ier, a.a.i verleens' ng van e en t e h® te houden .t te nerr.s ,ij den bou o t e e nho f kennisgenomen HtIjy oe uevraagde vrijstelling wordt verleend. ,V de betreffende bouwvergunning zal de voorwaarde worden verbonden dat een zijscheiding van 2.ü>0 m. (art 14 bouwverordening) in acht moet worden genomen. I? 0/ i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 548