Afzender of voorstelle num mer Datu m Korte inhoud 1 1 20 1 1 21 1 122 12j> 1 124 1 1 25 1 1 26 De Voorzitter* Bestuur van de K.jr Ver. "loederschap zorgf Directeur Genie er t ewerken wA.Deijs Decke- ringhstr-9 soest. Directeur Gemeen-1 tewerken i. .van bon Directeur Gemeen' tewerken stelt aan de orde het samenstellen van ae door den Raad aan te bieden aanbeve ling voer ue benoeming van leden van de vaste comrnissiën uit den .Raad voor 19jb 1957- iverzoekt naar \fereeniging over I9y7 en volgenae jaren een subsidie groet 1.25, te willen toekennen* ideelt mede dat reeds een aanmerkelijke 'verbetering tot stand is gekomen op den 'hoek Beetzlaan-hcninginnelaan verzoekt medewerking te willen verlee- nen, opuat de dagvaaruing tot ontrui ming der woning heckeringhstraat 9, wor de ingetrokken. brengt advies uit, in verband met het versoek om toeslag op het werivverschai-* fingsloon (wegens werkzaamheden met teer) van terugwerkende kracht te ver- leenen. vraagt een gewoon leslokaal of het gym-f nastieklokaal om zich in net dansen te j oefenen deelt mede dat e .itasselinkBuntweg 1-* te noestontheffing behoeft van het bepaalae in art.o aer bouwverordening ten behoeve van den bouw van een la briekje (bakkerop perce 1 sectie D. no.2G55 gelegen aan aen Braamweg. Terzake wordt geadviseerd e gevraag-e ontheffing te verleenen oncter voorwaar de van storting in het wegenfonds van een bearag van .42,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 549