bonne ting no- tig te be- voor de kan wor- an de te- 714 en enen kur.~ Toren- uit de :dt vex- xeking distxi- nu doox eigen n tekort- gedepo- iex re^mg de uit- vexslag etxeff er.ó erzoek de noo- BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkinaen Be a sloten wordt de telefoon ten huize van den heex Boorman op 1 Be- Vv bxuaxi a.s. niet meer als een gemeentetelefoon te beschouwen en den zijn ontslag tot len, ingeval hij o b heex Booxman ovex de maanden na 1 Bebxuaxi a.s. schadeloos te stel de telefoon niet zelf wenscht te ehouden. Bit aan den heex Booxman mede te deelen en te verzoenen zijn declaratie in te zenden, de telefoonkosten per maand te uoen innen bij de betrokken houders der telefoon. Overeenkomstig het voor.: tel wordt besloten. I? Badat de heeren Bestuursleden de vergadering neboen verlaten woxdt besloten de distributie voorloopig in handen van de gemeente zelve te houden. Blijkt deze re geling in de toekomst niet te voldoen, dan kan nader overwogen worden of op het verzoek van net Bestuur kan worden ingegaan. Besloten wordt de vakbonden geleidelijk bij de uitvoe ring der steunregeling in Be regeling worat overgelaten aan den te schakelen, v/ethouder van Sociale Zaken Gelet op net advies van Bouw- en woningtoezicnt no. 35/202, wordt besloten de aanvrage no.1/1164 in te tSJj willigen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 54