'f 1 1U Jh BESLISSING Afdeeli Aanmerkingen je aanbeveling wordt opgemaakt conform de nuidige sa menstelling der Oommissiën, met uien verstande, dat ae neer 1.Helmus ter benoeming wordt aanbevolen ter voor ziening in ae vacatures ontstaan in de commissies vertrek l dommissien Openbare werken en werkverscn.afj.ing door het van den neer A.de nies. Je thans zitting hebbenae Voorzitters aer vvorden wederom aangewezen door de vergauerinc voor 19^6/ 19 yt> Jen kaaa zal in herinnering worden commissie aa hoe bestaat b o uw a ci nge le ^enhea en voor i^et gebracht cnaerzcen dat een in woning- Ann den ha ad zal thans reeds worden voorgesteld de ge- ff atyp vraagde subsidie niet te verleenen, zulks in verband met den financieelen toestand der gemeente. k 'nnisgenomen. Het rapport zal aan den Haad ter ken nisneming worden aangeboden. Belanghebbende zal worden meuegedeela dat het gemeente-J.' bestuur terzake geen tusschenkomst kan verleenen. liet intrekking van de in ae vergadering van 21 Augus tus 19j$6 genomen beslissing zal aan ae betreffende ar- beiders worden medegedeeld dat zg zien terzake tot het crisis-comité B. kunnen wenden indien werkelijk scnade is geleden. Besloten wordt voorts aan de werklieden welke thans belast worden met verwerken van net verhardingsmateri aal met teer gedrenkt j .-,40 per week. een toesuag te verleenen van op net verzoek wordt afw^zenu bescnikt. V V Cu Conform het advies van den directeur van gemeentewerken.» wordt aan J .iiasselink de gevraagde ontheffing verleend.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 550