Voig- num- i Afzender of voorsteller mer Datum Korte i n n o u xifd. financiën. kerkbestuur van die Parochie van de ü.O.v.d .u.h.kariaj te boestdhk. Chr. kiddenstanüs|- Ver. e.a. te boest. hV.Provinciale Utrechtsc'he klec-j triciteits-Maat- schappij-r Bestuur Uederl. Vakcentrale secr. 1e weteringplant soen 1 6Amsterdam). wed.B.kaaijk. Ko- ninginnelasn 9 B o e s t Ver.tot versprei ding der H.Schrift Keizersgracht 47C Amsterdam. jstelt de vraag of in verband eet de ui 'voering der bi„ raadsbesluit van pG de cember 19p3 vastgestelde verordening r igelenue de genees- en verloskundige ar imenverzorging, gelet op de raadsvoor dracht van 8 december 1935, het gewenst is over te gaan tot aanstelling van e< vroedvrouw. verzoekt toestemming om in afwijking van ue bepalingen der winkelsluitingswet op 131e en i5 óeptember a.s. tot aes javonds 11 uur in het parochiehuis te Goestdijk een fancy-fair te houden. verzoeken a n den Baad toe te treden ■tot het borgstellingsfonds, ingesteld (door het Rijk en uitgaande van de Kamer van koophandel te Amersfoort. zendt bericht omtrent de wijze van bere kening van de Kosten van aansluiting van 2 perceelen aan de Vosseveldlaan van den bouwondernemer H.o.van Suijdam. .utie der welke op het Vakcentrale te Utrecht, met biedt aan een reso buitengewoon congre gehouden op 22 Aug.j.1 algemeene stemmen werd aanvaard en ver zoekt den Raad hieraan welwillende aan dacht te schenken en te bevorderen, dat er bij de Regeering wordt aangedrongen op terugneming, c.q. herziening in gun- stigen zin, van de gewijzigde steunrege ling. (maakt bezwaar tegen aanbrenging van den hoogen trottoirband vóór haar perceel. f De .Directeur van Gemeentewerken brengt [hieromtrent 27 Augustus advies uit bij 19J6, no.1101 schrijven van (verzoekt vergunning tot het houden eene jcoïlecte aan de woning der ingezetenen op 14 en 13 üctober a.s. voor den Kvan- gelisatiearbeia Ix b V 6 91

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 551