J svoor- gewensl van eex BESLISSING Afdeeling Aanmerkingen Basioten wordt voorloopig aan deze aangelegenheid geen i uitvoering te geven. je gevraagde toestemming wordt verleend Aan den Baad zal worden voorgesteld tot net borgstel lingsfonds toe te treden en de benoodigde credieten toe te staan. V Jr k Hf l(>. V. JL^i hAws' Kennisgenomen, noor den wetnouuer van Gemeentewerken pz. wordt medegedeeld dat deze w.jze van beregening bereids mondeling is medegeoeeld aan den heer van Suijdam. je betreffende resolutie zal den Baad worden aangeboden en daarbij zal worden geadviseerd aan de wenschen van de Vakcentrale geen gevolg te geven aangezien het hier een rijkszaak betreft. Kennisgenomen. Adressante zal worden medegedeeld dat j7 het College zich met den inhoud van haar schrijven niet kan vereenigen, aangezien de toestand ter plaatse thans aanmerkelijk is verbeterd. in afwijking van -te gevraagde toestemming wordt verleend zulks het advies van de Inspecteur van Politie dd. _J1 Juli 19^6, La.H.ho205Ö/4. u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 552