Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n n o u B.Kok, 1e Heezerl^iantje 7, te Soest. Afdfinanciën. P.Helmus en li.M. Reulen, resp. voo en secr. Soest er Bestuurder Bond Beckeringhstr21 fP weg Verweij 16, Soes r-nca :t G.h.v.d.Berg en Jd vS cha d ewijk t Soest G.n.v.d.Berg en J<j vS chad ewijk t Soest verzoekt een onderhoud met het College van Burgemeester en wethouders, tenein de zijn verzoek om hem financieel te willen steunen, mondeling te kunnen toelichten herinnert er aan dat in September de benoeming moet plaats hebben van leden en plaatsvervangende leden van den ge meenteraad in de Commissie voor Geor ganiseerd overleg (Art.} der verord.) protesteeren als vertegenwoordigers uer organisaties, tegen de wijze, waarop het plantsoen voor het op te richten monu ment in orde wordt gebracht en verzoe ken dit werk verder als "productief werk? te laten uitvoeren. verzoekt hem financieel te steunen, op dat ziun zoon, oud 15 jaar op het oplei dingsschip voor de Handelsvaart te Rot terdam kan worden opgeleid tot matroos, cm zich vervolgens te bekwamen als stuur man. De kosten voor opleiding tot ma troos be.ragen ƒ.125, te betalen in eens of 50,= bij plaatsing en dan ie dere maand ƒ.7,50, totdat de som be taald is. deelen mede zich te kunnen vereenigen met den inhoud van het schrijven van B.en W. ad. 20 Augustus 1936, 1e afd. no1/1266, inzake bouw op perceel sec tie A.no.l7}0 gelegen aan de Steenhof straat hoek Raadhuisstraat. deelen mede bereid te zijn voor de soep van 250,= van de gemeente de kalk molen aan te icoopen»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 553