u. Ci lollege tenein- te men ir de l leden ;en ge- (leor- >rd ;ers oer irop het l nionu- rerzc>e- ;ief ten, op- oplei- te Rot- tatroos ils stuur ;t ma- .en in- .an ie- i be- migen van afd >1 sec- :enhof- de soa kalk- BESLISSING Aldeeiing en No. Aanmerking? hm der gevolgen wille wordt op het verzoek cm financi- eelen steun afwijzend beschikt, hen onderhoud als door (adressant bedoeld wordt mitsdien niet noodig geacht. Ij Aan den Ba&d zal worden voorgesteld voor 1936/ f37 1© benoemen de heeren: A.z,ndendi>k en J.htroband en «ot plaatsvervangende leden: h.Zi.jlstra en J.h.nom. Aan de betreffende organisatie zal worden medegedeeld, dat ter plaatse wel productiei werk wordt verricht doch dat de betreffenae arbeiders bijgestaan worden door jeug' bige werkloozen. Voorts zal adressanten er op worden gewezen dat het College ten zeerste heeft bevreemd dat tegen dezen gang van zaken bezwaar wordt gemaakt temeer omdat steeds is aangedrongen op het tewerkstel-^ len van jeugdige werkloozen. I Om der gevolgen wille wordt op het verzoek van adres sant afwijzend beschikt. kennisgenomen. IA oa X Iv Besloten wordt 1e. de kalkmolen buiten dienst te stellen; 2e. deze molen aan adressanten te verkoopen voor /.250;= angezien te verwacut m is dat van anderen geen hooger bedrag is te verkregen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 554