Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 1141 114x. 1143 1144 1145 1146 1147 h.--. Schoolbestuur te Soest Sciioolce 1 te S;.ist iuur Jir.v.Gein. w e r ke n Hed»8iemeas Üaal< schappij - .V. ie ei tarie rer se ere' 1c Ai' ..tel inB i verzoekt verbetering van. de speelplaats' .er n.h. 0 .L.G. school. directeur van Gemeentewerken acht deze verbetering, waarvan de kosten .".orden geraamd op jp.3eu.-- noodzansli jz Rapport au.4 Se temoor 1936» no.1157/ verzoekt verbetering van de speelplaats ..er --.j--. Jongensschoolmc hlimcteur v 1 flemeenteverken acht blij zens zijn rap port ad.4 September 1936, no.1157 6e I ver beteringwaarvan de kosten worden igeraamd, op f.cu,-- ncozzazelijz. bericht omtrent het schrijven van de ueldersche Credietvereeniging, waarin deze mededeelt onder zekere voorwaarden bereid te zijn tot af s tan. van grond aan de van -èedéatraat. vestigt ae aandacht op hun systeem var: automatische vomeersrt uling met behuJ van lichtsignalen. oie^o aan putrem van een aarr o jmasselink, Schutstraat 8, te Hcogevee.f ite verleenen vergunning tot het opricht Iten van een roggebroodbakkerij en het daarin plaatsen van een tweetal ovens met olie stookinrichtingalsmede van er engmachine inwerking gesteld door een electromotor van 3 61.!. in een steenen gebouw op perceel kal.bekend sectie J ino.2053 gelegen aan den Jraamweg. jverzoekt te willen vaststellen en uit voerbaar verklaren gelu-kohiereh 5e sucoletoire kohier 1933 3^ 4e 1934/'35 ,2e 1935/'36 •ïavolgende school! riedt aan het ont :er0 van een aan ae ..e ;i handelsvennootschap te u' ,.am (w /yttenoachstr.79, te verleenen vergunni tot de oprichting van een oakserij en Ihet daarin plaatsen van een oven, al sim .e van een meng; rachin- inwerking gebracl aoor een electromotor van 2 in het >erceel burg.G-roth- tr.38. -ix j-c- n

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 559