4 v A BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerkingen Hstd'psfc de wet Yoorgeachrevt u vV<risto r.e&i b ter plaatsj p Jh. van de £r.3v*Jangenssöïlq ö3L dugilddjsÓ.XJLjk voor deze v-r^a- l .iêr r >lc 2 "ce l6;. -• 5.&ii "ti. -iaa,a aai or aeu v o 01 ge te 1<|. ic .'ettelijk voorgeschreven medewerking te verleenen, j t^r .ijl bij Het schoolbestuur te o j ae iOoic "bezuiniging zal .torden aange: seri. net "Oor n'i voorgeschreven ov~rle0 heaft ter plaatsq ..au ie school onmiddellijk voor deze vergadering plaatsj ,_eha-.. Aan den k ta~ zal orden voorgesteld de wettelijkf voorgeschreven medewerking' re verleenen» ter.vijl cij hêt schools^stuur te feelegener bij- op ae noouige oe- zuiiii. iij zal ..omen aangedrongen. ,e heldersche Oreaiet-vereeniging hare aanoiedin,_ niet kan worden in- JÉ g< Je sloren ordt aan ;e berichten dat op ■gaan inverband net de hooge kosten -elke voor -c ge ijicentc z u-en voortvloe en uit -oor haar gestelde voor .arden, oenoende. vereeniging zal verzochc .orden billijue voor .aarden te stellen. I? J oSV •/ordt voor kennisgeving aangenomen. ■.-o ontwerp wordt goe-g e ke ur- Aldus wordt besloten. Je termijn van invordering van elk der kohieren wordt vastgesteld op ly M*v»193q» üXjj» *01

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 561