y* Hty h. f BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Sesloten wordt straf van voer den tijd van urie enen pij Hjze van strai uit te sluiten van de steunverleening. •it sluiting van een week heeft reeds plaats gehad.ter- Tji de verdere uitsluiting niet aal plaats hebben, zulks) baar aanleiding, van ue verloving van Prinses buliana. n het rapport wordt kennisgenomen, bedoelde rekening a- den Baad ter voorloop-0e vaststelling -orden aange- den. ie^oelde begrooting wordt goedgekeurd. opsloten wordt het -ake laar sbur eau "Je oooische uids" mea. te deelen dat haar aanvrage om koop van grond aan het [rerleri^de van de - i da en laan voorloopig nog niet in ver- ere de anueling kan worden genomen, aangezien ae kwes- la-4y van ut egenaarileg ter plaatse nob ■al -orden gezien, hc vergadering acht •at mr plaatse een weg, aar, aast zal orden aangelegd, voorzien van een eenvoudige erhardingteneinde de aangrenzende ^ronden bot -"rijp aken en waarbij het landelijk karakter der c ...ge vin --ent vc oruen bedaar Jezt aanleg zou in werkverschaf in dienen te ueschieden. /eth.de Bruijn zal de uitwer- erkir\a dezer plannen met den oir.v.ae, .kerken bespreken onder ae oogen het vjenscheli jk eventueel een rijwielr te 'ésloten ;orut den minister van oociale daken te verzo~- ■on goedkeuring te hee tten an een lijziging van het be- ro-^.en werkverachaffingsobject en :el in uier voege, dat n plaats van slikgangen, riolen orden ^elegdwaarvan 3 uitvoerinu in erkverschaffing zal plaats hebben, ue 0'Spronkelijke kosten zullen in verband et deze veran- erue wijze van uitvoerin_ orden verminderd. Voorts aenj adistex- ...eue te aeelen, dat eze werkzaax-hedeh reeas een u-.vang hebben toenomen in verband met nen thans in uit dring zijnden aanleg van egen in de onmiddellijke om ging, zoo-a^ vertrou ,u ordt iat mt -ezt veranderde --"-t voer ing accoord ;ordt gegaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 562