y4r y h y.nk 1 BESLISSING Aid en eelinq No. Aanmerking? van ae en ten ger wei- s zijn, ter uit- geling. ia en derll veek vand l water iber .1 9jö 'pen de mede* ng in- rwerken kt te luit end de pa- gesloten wordt in afwijking van de voorstellen tot bevor-^G dering van de hierna te noemen klerken tot adjunct-com mies ter secretarie zulks te rekenen vanaf 1 Januari 19)6- g.van ketel met vaststelling van diens salaris op /.1üp0,= verhoogd met /obü,= totaal /•15b0,= welk bearag is •elegen onmiddellijk boven zijn salaris als Klerk. Op dit salaris ad /.15bG,= wordt een ongehuwden-aftrek van 9 51toegepast. ...van Veeren met vaststelling van hiervan in mindering te brengen trek. l.hult met vaststelling van diens hiervan in mindering te brengen j trek. het ingang van 1 .augustus 19)6 wordt de heer J.d.ii. to nus tot adjunct-commies bevorderd met vaststelling van diens salaris op j .1000,= te verminderen met 9b,onf- gehuwden-af trek. diens salaris op 95,= ongehuwden-af - 1OoO salaris 95,= on£ op j 1oOO ;ehuwden-af- ^p het verzoek wordt gunstig beschikt. ±)e toestemming wordt verleend. I i Oe waterlevering aai de vereenigingen wordt voor re^e- r<Jj~ ning der gemeente genomen, iiet overige zal gedeclareerd moeten worden. Besloten wordt de voordracht aan den Haad spoedig uit ,A\- te zenaen en aan ue pers te verstrekken, uu door de raadsleden geen gebruik is gemaakt van de óelegenheid tot inzending van opmerkingen en uezen dus niet z.jn ontvangen wordt besloten de verordening onmid dellijk in de openbare vergadering te behandelen. V x kennisgenomen 'K MHm. ïsfyj

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 566