num- Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud mer 1159 1160 1161 1162 1165 11 64 1165 nestuur der -.k. scholen in de pa-j rochie van de H.h Petrus en Paulus A.ii.Gmid, ochool-j straat 2Gh, ooesti. Jirecteur van G-e-j meentewerken I Afdeeling finan ciën. Gedeput-erde Jta-I ten. Gedeputeerde ata-) t en ^fdGoest der ^artsdiocesanen Boeren- en fuin- dersbona vraagt rer vervanging van de jaarl^ksc;^ vergoeding bedoeld in art.2o5 lid 1 der jL.ü.wet een uitkeering te ontvangen van een som ineens ten bedrage van 60 perc. van de geschatte waarde van het terrein en gebouw der R.A.eongens- en meisjes school vraagt een aantal aoode boomen uit het bosch te mogen zagen, benocdigd voor eet omrastering van een zilvervosfarm. Je Jirecteur van Gemeentewerken adviseert bg schrijven dd. 9 Jeptember j a n a- dressant te berichten dat zijn verzoek niet voor inwilii6ing vatbaar is. verklaart dat de eerste termen der aan- neemsom van het schilderwerk aan de open bare lagere schooi te G'berg aan 11.4 jomink kan woraen uitbetaaldzvnde een bedrag van ƒ.155,=* herinnert n.en aan net in de raads vergadering van 29 Jan.1956 genomen be sluit om nog nader te adviseeren inzake: vermindering der personeele belasting voor den grondslag biljarten. vragen advies omtrent het adres van G.h van den hroek, verzoenende binnen den .afstand van 50 k. van de h.h.Begraaf- plaats 2 dubbele woningen en één enkel woning te mot:en oprichten. Je nirecteur van Gemeentewerken brengt Hieromtrent rapport uit b.„ schrijven ad oept1956, no.1/a5 voor de te nemen beslissing be treffende het Uitbreidingsplan, thans brengen reeds ter in zi,ne v kennis, uat de door aen Raad vastgestelde ïrgaaerin^ van 20 november 19p chaderegelingsverordening nog eenige Wx0ziging behoeft. verzoekt een Kas te mogen 0 voor een te houden cursus kennis subsidie uit de ontvangen groot in gemeent e- j 56 paarden-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 567