Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte i n h o u 1166 j.iMOodex, raaaslidj. 1167 ethouder van oo- tiale Zaken. :de Voorzitter stelt ,n de orde de be handeling van de notie van het raadslic iden heer .«ooder gesteld in de raads vergadering van 31 duli j.l. luidende als volgt: "De raad in vergadering bij leen cp Vrijdag «Ju-li iyp6 spreekt als jzijn m ening uit dat ue hortingen we Ine op de steuniiitkeeringen hebben plaats gevonden niet in over eens teGuming zi^n net den grooten nood welke in de betroK Ken gezinnen heerscht. Verzoekt het or gaan alsnog van z.jn besluit terug te nc men en gaat over tct ue orde van oen dag. J.Nooder." idoet het voorstel aan den Aaad een aan vullend cxediet te vragen voer tewerk stelling van jeugdige werkloozen in de plantsoenen en wel tot een bedrag groet 250, hesloi deriné daarvj ieder steunt I stellt 'den wc üonfoi diet-s

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 569