Voig- num- Afzender of voorsteller Korte inhoud mer 1168 Hoofd Upenb. school Kerkebuurt' vraagt machtiging tot aanschaffing van diverse leermiddelen voor een totaal bedrag van .224,97. Je ge 11b9 -.fdfinanciën. deelt, onder bijvoeging ven een nota ad /.60,3c van A.v.d.koppel betreffende lgJ verantie van handwerkbenoodigdheden aan| de o.l. school aan de Be etzlaan, mede dak door het hoofd dier school, waar het een bestelling boven.j «29,= betreft, geen machtiging tot aanschaffing is ve:| zocht Tot v waatv aansc 1170 1171. ï'echnisch ambte naar bij het Gas bedrijf hV.nerste does ter nlectr.Brak ker ij jdeelt mede dat het teveel betaalde vooi gasverbruik over de maanden october I9y>5 tot en met kei 19/6 zal worden te rugbetaald kenni stelt voor een nieuwe regeling te tref fen inzake de opname van officieele be kendmakingen met ingang van het jaar 1957 door n.1. een vergoeding uit te Keeren gelijk aan net bedrag verschuldi^ voor raadsstukken, Burgerlijke otand en iBevolkingsregister Beslo dien volde offic 'i wille 1 welke S stand 1172 Centraal Verifica|- tie-bureau zendt rapport in over de gehouden con- jtrole der jaarrekening van het woester natuurbad over 19/5 jhenni kenni 117/ Centraal v'erificai- tie-bureau. zendt proces-verbaal van de opneming i kas en boenen van den geraeente-ontvange genouden op 14 beptember 19/6. kenni den li 117' 1175 1176 Gedeputeerde Bta-; ten N.Y.Berste ooeste nlectrJrukkerh Afd. Belastingen. zenden aanschrijving betreffende instel ling van een Commissie van advies inza-l de regeling ne provincie 70). van de bebouwing m ae Jtrecht (rrovinciaal Blad iverzoekt de medewerking der gemeente cm, de uitgifte van een nieuw adresboek PeI I 1 febr.a.s. mogelijk te maken. biedt ter behandeling aan 2 suppl.kohie ren otraatbelasting aienst 19/^ en 195? kenni den d Uesio aer d kebbe. ges z •ve ko. gebod

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 573