i - V. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen fing vsn totaal nota ac ff en de lei lieden aasl mede da ar het treft ng is vei| aide voiil tober orden ts- te tref- ieele be- t jaar uit te r schuldig otand en den con- ooester neming val -ontvange 3 instel-; ies inza-j g in de Blad no. neente oraj sboex per pplkohiei i en 19pl'\ je gevraagde machtiging wordt verleend. ■i'ot volcioening van de nota wordt besloten, als gevolg Yf waarvan aangenomen wordt dat de noodige machtiging tot aanschaffing is verleend. i kennisgenomen. Besloten wordt de gevraagde regeling te treffen en mits- dien op de begrooting 19p7 een post uit te trekken terj voldoening van de kosten verbonden aan het plaatsen van-' A officieels bekendmakingen in de couranten welke daartoe willen overgaan en wel tot een bedrag gel^k aan de leges 'welke zijn verschuldigd voor raadsstukken, burgerlijke I stand en bevolking. kennisgenomennet rapport zal den Haad eveneens ter kennisneming woraen aangeboden. kennisgenomen, ^en exemplaar van net proces-verbaal zal c'/f den Haad ter kennisgeving worden aangeboden. jkennisgenomen. ken afschrift zal gezonden worden aan |den directeur van gemeentewerken. Besloten wordt de gevraagde medewerking te verleenen on der dezelfde voorwaarden welke een vorig maal (in hebben gegolden, evenwel met dien verstande dat aan let ges zal zijn verschuldigd een bedrag van j .5, konieren geboden. jullen den Haau ter vaststelling worden aan- T- 'sr Z'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 574