C Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer i Korte t n n o u 1177 1178 1179 1180 1181 1182 118^ 1184 1185 De Voorzitter. NV.Arnhemsche Waj ter leiding-Mij. Plaatselijke Land-' storm-Commissie Afdeeling Soest. Directeur Gemeente werken Directeur van Ge meentewerken Centraal Verificaf tie-bureau. Gedeputeerde Sta ten Directeur van Ge meentewerken Gemeente-Ontvanger ibrengt in behandeling de vragen welke jin de raadsvergadering van j1 Juli j.1. ibij de rondvraag zijn gesteld. zendt bericht inzake de prijzen, welke gelden indien de abonné's de watermeter jin plaats van 2 Meter binnen het terreii in de woning geplaatst willen hebben. verzoekt om ter gelegenheid van de te houden schietwedstrijden op 23 en 24 Sep tember a.s. op de banen van het pension "Oranjehofeen medaille of wisselbeker beschikbaar te stellen. zendt een aanvrage van A.LuiJben om koop van de oude Studebaker auto voor de som van 25,=. deelt naar aanleiding van het verzoek van W.van Asch om terugbetaling van de op 27 Mei 1936 gestorte waarborgsom groot ƒ.130,mede, dat het desbetreffende trottoir aan de iorenstraat in orde is bevonden, zoodat terugbetaling van de aarborgsom kan geschieden. bendt rapport naar aanleiding van de g-i Jhouden controle der Jaarrekening 1935 !van het wegenfonds der gemeente. (brengen nog enkele opmerkingen ter ken nis omtrent de ontwerp-beheersverorde- ning van het grondbedrijf. I jyraagt of met de uitvoering van de op dracht gegeven 25 October 1935 en betrel hing hebbende op de voergenomen ruiling jvan grond nabij het vliegkamp gewacht kan worden op de beslissing op het Uitbrei-' [lingsplan. ^■raagt inlichtingen omtrent de in het eerste halfjaar 19)6 door W.van Xorlaar: gedane storting in de gemeentekas van f.3, per v/eek voor het uitzoeken van Dud papier, ijzer, enz. van de vuilnisbet1 --Ie_ Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven van! 11 Sept.J.1. no.916.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 575