I welke 1 De bereids in ontwerp opgemaakte antwoorden worden li j.1. - vastgesteld Desloten wordt de waterleiding Mij te verzoeken alsnog te berichten of de in het schrijven van B.en Wdd. 2b W<? Aug. j.1» vermelde prezen juist z'^n en zoo ja waarom deze sinds Januari 19j>b zijn verhoogd. Tot beschikbaarstelling van een zilveren medaille wordt besloten. Besloten wordt bedoelde auto buiten dienst te stellen en aan A..uuijben te boest te verkoopen voor de door heraut v#-/." geboden som van 25,=* Tot terugbetaling wordt besloten. kennisgenomen. De rekening zal den Raad ter kennisneming worden aangeboden. Besloten wordt met de gemaakte opmerkingen rekening te houden en de ontwerp-beheersverordening om advies in y handen te stellen van de Commissie Grondbedrijf. Tegen het verleen en van het gevra^r de uitstel bestaat A geen bezwaar. Aan den Ontvanger der Registratie zal van^f/yfcfx een en ander mededeeling worden gedaan. besloten wordt alsnog met van korrelaar vanaf 1 Januari van week tot week en tot wederopzeggens toe een °vereenkomst aan te gaan tot het doen weghalen van lom Pefi, papier, oud ijzer enz. van de vuilnisbelt tegen ee: door hem te betalen bedrag aan de gemeente van /.p,= Per week, een en ander alleen voor het jaar 19^6.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 576