Voig- num- I Afzender of voorsteller I mer j Datu m Korte inhoud 111 -iet Zendingscomite; "3oest"p/a J.v.ch Lugt,3eetzlaan 35»! Roest 112 113 114 Tolff ,den Bliek- Laan 29» Soest Li.van ïagtendonk ;«a. Soest 116 loofden van -dienst! 115 Gemeente-ontvanger ui'd .Belastingen daalhuis II7 J.C.Swager,Vosse- reldlaan 47,Soest verzoekt vrijstelling van vermakelijk- jheidsbelast ingdaar de opbrengst van ihet vertoonen van de Suriname Zendings film op baandag 17 Li'ebr.e.i. in het "'/ijk Igebquw a/h driftje, na aftrek van de on vermijdelijke onkosten, geheel ten "bate ner Zending komt. zenden de door hen vastgestelde regelin gen van de dienst- en werktijden van het gemeentepersoneelzooals deze met in gang van 1 Januari j.1. in werking zijn getreden verzoekt plaatsing op de lijst van leve ranciers dezer gemeente. Be Jir.v.Gem.- r;erken heeft tegen deze plaatsing geen sezvaar irerzocken te steunen bij de directie der eaerlandsche Spoorwegen het adres van belanghebbenden tot het verkrijgen eener halte aan de spoorlijn Baarn-Utrecht na- oij het pompstation der 'aterleiding. deelt mede dat de hem ter invordering op-j gedragen post wegens leges voor een ver- {Leende bouwvergunning in 1934, verschul-'K- digd door l.van Schaik te Hilversum, dooi den gemeente-deurwaarder van Hilversum pninvorderbaar is verklaard. verzoekt bijgaande Schoolgelden resp.1 voor het dienstj i933/ '34- 4een 1 voor het -ienstj a 193 v'3 5 voerDaar suppletoir-kohieren aar aar (3e) vast te stellen en uit te verklaren. deelt mede dat het schrijven van B.en van 9 december 1935 h-em moeilijk kan be-jl| vredigen en dat mitsdien tot bebouwing óp de voorgestelde wijze niet zal worden pvergegaan. Verzocht wordt hiermede reke-j hing te houden wanneer t.z.t. een voor stel voor bebouwing van het betreffende perreih in gewijzigd en vorm wordt gedaanj 1 Q5A 'Oer f0 c. waef. o+pllpn pri uit

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 57