Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer Korte inhoud 1197 1198 1199 1200 1201 1 202 1 2( 3 Centraal Verifica tiebureau. Maat schappelijk Hulpbetocn Soest.: Maatschapp "lijk Hulpbetoon Soest K.II.Hareraker van Weedestr.40 Soest J.van der Wal. Hoofd der openbard school voor u.l.c;. W.van Breukelen, korte Hartweg 29 Soest Bestuur Hinderkoc De uonge Zangers. zendt rapport in ever de gehouden con trole der gemeenterekening 1 935* Ivrnagt toe stemming voor het verleenen van een extra uitkeering aan de onden steunden in verband met de verloving van H.K.H.de Prinses. verzoekt een verhooging van subsidie voor 19^8 van y.8000,=. verzoekt de hem verleende vergunning voor het maken van een aansluiting op liet gemeente-riool voor den afvoer van afvalwater in te trekken aangezien hiervan geen gebruik meer wordt gemaakt, De directeur van gemeentewerken rappor teert bij schreven van 8 Mei 19j56no. 999, dat liaremaker heeft medegedeeld dat de bestaande zinkput thans weer zij werk doet en de aansluiting niet meer nocdig is. Bij nader rapport dd. 3 1938, no.999 deelt de Directeur mede, dat nog steeds ge< ting van Hareraakei gevonden. m frauduleuze op d rioleering aaneluil is I verzoekt een bedrag van ƒ.109,55 te wi-l len toestaan voor aanschaffing van lsei'j boeken noodig eenerzijds wegens stijging' van het aantal leerlingen in de 2e klas se en anderzijds wegens verandering van het leerplan voor het 3e en leerjaar Verzocht wordt thans reeds tot aanschaf fing van de boeken te mogen overgaan. De Inspecteur van het Lager Onderwijs stelt voer het aangevraagde bedrag, dsf hem inderdaad niet hoog voorkomt, toe te staar. vraagt de noodige ontheffingen der Bouw verordening voer den bouw van een woon huis op een terrein aan de Nasoaulaan* jDe Directeur van Gemeentewerken brengt te dezer zake advies uit biu schreven va! 14 Sept. 1956, no2/7 verzoekt in aanmerking te mogen komen voor subsidie voor het jaar 1938/195'D

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 587