Afzender of voorstelle num mer Korte inhoud P.Daane, iirielschje- laan 236,Rotterdam Minister van J.r nd- bouw en Visscherij'. N.P.van besterloc en J.VerburgtSoest Maatschappelijk hulpbetoon Minister van bocij- P.W.Duin Jr. naneïis de plaatselijke win kelier s ver senigin-r gen enz Commissie voor de. Straf ver ordeningeip Afd.Utrecht der Ver.van Rederl.Ge meenten verzoekt het bedrag hetwelk door hem meet worden bijgedragen in de kosten van verpleging van zijn zoon, te willen her zien, zulks in verband met zijn moeilijke financieele omstandigheden. zendt aanschrijving betreffende bestrij ding iepenziekte. De nirecteur van Gemeentewerken brengt hieromtrent rapport uit bij schrijven van 16 dept. 1936, no.547. verzoeken verschillende verbeteringen aan te brengen aan den Kostverlorenwèg. De Directeur van Gemeentewerken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven van 16 Septj1no1156 pzendt een overzicht in van de ten laste van hare instelling komende uitgaven over de eerste acht maanden van 1936* doet mededeelingen omtrent de distribu tie van varkensgehakt in blik en ver zoekt te willen mededeelen of de winke liers zullen worden ingeschakeld. verzoekt den gemeenteraad namens ver schillende organisaties de gemeente vooi de personeele belasting te plaatsen in de 4e klasse en een plan van reorganisa tie te laten ontwerpen door een deskun dige op gemeentegebiedteneinde te ko men tot concentratie van diensten, waar door de efficiëntie wordt bevorderd en het overbodige personeel afvloeit. geeft in overweging in plaats van een jalgemeene politieverordening afzonder lik e verordeningen vast te stellen. verzoekt mede te deelen of het College bereid is, op kosten der gemeente, een vertegenwoordiger te zenden naar een te houden bespreking betreffende de uitkee- ringen uit het werklooslieidssubsidiefor.l- over 1937 en de mededeelingen van den Minister van Pinanciën in de Millicenen hota over de voornemens der Regeering ten aanzien van de b-„zondere bijdrage 1 genoemd fonds en ten aanzien van het vei ïeenen van onderstand aan noodlijdende X 3 c .(3 3

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1936 | | pagina 589